ka vi-n senLavi Pè Lagrange

Albert Lagrange té fèt nan vil Bourg-en-Bresse, nan dyosès Belley-Ars, nan dat 7 mas lané 1855. Lèl te gen twa lané, li te resevwa benediksyon nan men Pè Jean-Marie Vianney, Pè yo rélé sen Kiré d’Ars la.
Aprè-l té fin fè kék étid klasik nan ti séminè Autun, li té alé nan vil Paris pou-l té kapab étidyé dwa é li té fè yon dòktora nan disipli-n sa-a.. Kòm aspirasyon sen Dominique la te sédwi-l, li antre nan ti séminè Issy-les-Moulineaux nan lané 1878-1879, apre sa li antre nan novisya kay frè préchè-yo nan vil Saint-Maximin koté li te resevwa rad dominiken an nan men pè provensyal la ki sé té frè Hyacinthe-Marie Cormier, ké Jean-Paul II té béatifyé. Kou novisya té fini nan lané 1880, apre yon lwa ki té mandé ke tout rélijyé dwé volé gagè, tout frè dominiken yo té kité peyi la France. Sé frè dominiken espaniol yo ki te akéyi frè dominiken fransè yo nan kouvan yo sen Etienne nan vil Salamanque, kote frè Lagrange té etidyé téyoloji nan lign sen Thomas d’Aquin épi tou li té étidyé doktrin mistik sent Thérèse d’Avila a. Li té òdoné pè nan vil Zamora nan dat 22 désanm 1883.
Kòm li té renmen etidyé anpil, yo té voyé-l nan kouvan sen Etienne, ki té yon lékòl pou étidyé labib é ki té inogiré nan dat 15 novanm 1890. Dépi lè sa-a jouk jou lanmò li, tout la li te konsakre nan travay labib : Pè Lagrange se té yon chèchè, yon profésé ekzéjéz, li té direktè lékòl biblik la ak revi biblik la (1892), li te ekri yon pakèt liv ak anpil atik, se te yon prédikatè… Li té viv karant-senk lané nan peyi Jérusalem. Pami tout liv li yo, sila tout moun plis konnen-an se : Lévanjil Jézi-Kri a. Liv sa te tradwi nan plizyè lang.
Gras a travay ekzéjèt li a, pansé Katolik la te twouvé plas li nan mitan mond savan yo. Li té rankontré anpil difikilté nan travay anonsé lévanjil la pou délivrans nanm tout moun. Men Pè Lagrange te rété fidèl jouk nan bout nan sèvis légliz la.
Paske Pè Lagrange te malad anpil, nan lané 1935, li rantré définitivman nan péyi la France, ekzaktéman nan kouvan li Saint-Maximin, koté li té mouri nan dat 10 mas 1938. Dépi lané 1967 kadav li twouvé-l nan Jérusalem nan kè légliz Saint-Etienne.

Italian English German Spanish Chinese Malagasy Portuguese, Brazil Vietnamese French