Panalangin

Para sa ikapagpapaluwalhati ng Tagapaglingkod ng Diyos,

Marie-Joseph Lagrange

P. Lagrange--

BANAL NA AMA, binigyan mo ang iyong lingkod, Fr. Marie-Joseph Lagrange, ng pagnanais para sa katotohanan at pagpupunyagi para sa Salita ng Diyos. Sa patnubay ng Batas ni Moises, ng mga propeta at ng mga salmo, sinuri nya ang mga misteryo ni Hesukristo, at sa gayon ay nag-alab ang kanyang puso. Kasama ang Birheng Maria, pinagnilayan niya ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Rosaryo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa masusing pag-aaral ng Banal na Kasulatan, sa pagkakasundo ng pananampalataya at katwiran hinggil sa Biblia, para sa kaligtasan ng mga kaluluwang naliligalig ng siyentipikong panunuri.

Ang mga nakakikilala sa kanya ay nagpatunay ng kanyang nagliliwanag na pananampalataya, at sa halimbawa ng kanyang pagiging masunurin sa oras ng pagsubok.

Ama, panalangin namin ang kaganapan ng pagkilala ng Simbahan sa kabanalan ng kanyang buhay, upang ang kanyang mabuting halimbawa ay maging gabay ng aming mga kapatid sa pananalig sa Salita ng Diyos.

Nawa sa pamamagitan ni Fr. Marie-Joseph Lagrange ay makamit namin ang mga hiling naming biyaya, lalo na… (ilahad ang pansariling panalangin)

Hinihiling namin ito sa iyo Ama, sa ngalan ng iyong Anak na si Hesukristo, kaisa ng Espirito Santo, iisang Diyos magpakailanman.  Amen.

 

Fr. Manuel Rivero, o. p.
Président de l’Association des amis du père Lagrange

FrenchItalianEnglishGermanSpanishPortuguese, BrazilVietnamese